Verkoopvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden, de garantievoorwaarden en de omgang met persoonlijke gegevens www.leenapk.nl 

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Bereik van deze leveringsvoorwaarden, de garantievoorwaarden en de omgang met persoonlijke gegevens (hierna: leverings- en verkoopvoorwaarden)
1. Deze leverings- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en levering van zaken die via de webshop van Leen APK (www.leenapk.nl) aan derden worden geleverd.
2. Deze leverings- en verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op de verkoop en levering van zaken aan en verrichting van opdrachten en diensten ten behoeve van derden (“de consument”) die met gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de consument en Leen APK aangeboden of overeengekomen worden.
3. Op de verkoop en levering van zaken aan en verrichting van opdrachten en diensten ten behoeve van derden (“de consument”) die met gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de consument en Leen APK aangeboden of overeengekomen worden zijn de Algemene Voorwaarden van Leen APK van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda, onder nr. 24371286.
4. Leen APK heeft steeds het recht deze leverings- en verkoopwaarden te wijzigen. Een wijziging kan door Leen APK ook van toepassing worden verklaard op overeenkomsten die voor de wijziging afgesloten zijn indien en voorzover die wijziging de rechten die de consument aan de betreffende overeenkomst kan ontlenen niet beperkt.
5. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij door de Leen APK schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2 Bestellingen en betalingen
1. Met het plaatsen van een bestelling gaat de consument akkoord met deze leverings- en verkoopvoorwaarden.
2. Bestellingen, aanvragen en reserveringen voor 123 ontstekingen of andere producten die op de webshop van Leen APK worden aangeboden, dienen te worden geadresseerd aan Leen APK, Graaf Florisweg 90, 2805 AN Gouda of aan info@leenapk.nl.
3. Een consument kan bestellen via onze website: www.leenapk.nl. Het is ook mogelijk te bestellen via e-mail, telefoon of post.
4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden middels:
a. storting of overmaking op onze girorekening (rekeningnummer wordt op aanvraag verstrekt) t.a.v. Leen APK te Gouda; of
b. onder rembours (tot maximaal 500 euro en alleen in Nederland mogelijk); of
c. via PayPal, voor meer informatie : http://www.paypal.com.
d. via iDEAL, voor meer informatie: http://www.ideal.nl
5. Betaling dient te geschieden voordat de levering plaats vindt, onder vermelding van het type nummer van het product en het adres waar de goederen naar toe moeten worden verzonden.
6. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de consument verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de consument. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten voldoet overlegging van de desbetreffende facturen. Deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste 50 euro extra per vordering bedragen.
7. Leen APK behoudt ten alle tijden het recht om bestellingen te weigeren van consumenten met wie Leen APK een betalingsgeschil heeft betreffende eerdere bestellingen.

Artikel 3 Prijzen 
1. Alle prijzen worden vermeld in euro en kunnen gewijzigd worden door Leen APK. In geval van onenigheid over een prijs, voorwaarden of afspraken geldt de interpretatie van Leen APK als doorslaggevend.
2. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal Leen APK de prijzen niet verhogen tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. De consument heeft in dit geval recht om af te zien van de overeenkomst.
3. De prijzen van de producten worden exclusief handling- en verzendkosten en inclusief BTW aangegeven.

BESCHIKBAARHEID, VERZENDING EN AFLEVERING

Artikel 4 Beschikbaarheid
1. Een indicatie van de beschikbaarheid van een product wordt gegeven tijdens het plaatsen van de bestelling.
2. De consument krijgt de bestelling, als de artikelen op voorraad zijn, binnen Nederland in drie tot vijf werkdagen geleverd. Voor de overige landen gelden de termijnen die TNT hanteert. Indien een besteld artikel niet direct uit voorraad leverbaar is, informeert Leen APK de consument over de te verwachten levertermijn.
3. Indien de consument een product besteld dat niet direct leverbaar is, blijft dit in nota staan tot de fabrikant het product aan Leen APK heeft geleverd. Het wordt daarna direct aan de consument uitgeleverd.

Artikel 5 Verzending
1. De producten worden verzonden via TNT of een andere vervoerder, waarbij de kosten hiervan worden doorberekend aan de consument.
2. De producten worden verstuurd met een handtekening voor ontvangst tenzij anders is overeengekomen.
3. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Als dat niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken, waarna Leen APK zich verplicht het aankoopbedrag binnen 30 dagen terug te storten. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

Artikel 6 Aflevering
1. De bestelling zal verstuurd worden naar het bezorgadres dat de consument opgeeft ten tijde van de bestelling. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om het juiste adres door te geven.
2. Bestellingen kunnen door onze vervoerder niet op postbus adressen worden afgeleverd. De consument dient daarom bij zijn bestelling altijd een straatadres door te geven.
3. De levertijden zijn een schatting en representeren een gemiddelde levertijd die normaliter nodig is voor het verwerken en leveren van een bestelling. Leen APK is niet aansprakelijk voor vertraging of mislopen van deze afspraken als dit veroorzaakt wordt door omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van Leen APK vallen.
4. Het eigendom van de door Leen APK geleverde producten gaat over naar de consument op het moment dat Leen APK volledige betaling ontvangt. Het risico gaat over op het moment van aflevering.

GARANTIE EN RETOURBELEID

Artikel 7 Garantietermijnen
1. Leen APK hanteert een garantietermijn van 12 maanden op de 123 ontstekingen. Op de andere producten (zoals bobines, bougies en bougiekabels) is slechts reclamatie mogelijk als blijkt dat deze direct na levering gebreken vertonen.
2. De factuurdatum geldt als begindatum van de garantie.
3. Indien de hierboven genoemde garantie van toepassing is en het product een gebrek vertoont, verplicht Leen APK zich om binnen redelijke tijd, nadat u het gebrek heeft gemeld en het artikel met kopie-factuur heeft toegezonden, het artikel te repareren of het te vervangen. Hierbij gelden de voorwaarden zoals ze in artikel 8.3 en 8.4 zijn aangegeven.

Artikel 8 Retourzending na gebreken gebleken bij aflevering
1. De consument is verplicht terstond na levering, de geleverde producten grondig te inspecteren op gebreken en, bij aanwezigheid daarvan, Leen APK per ommegaande hier schriftelijk van op de hoogte te stellen.
2. Indien de consument niet binnen 10 (tien) werkdagen na de dag van levering Leen APK wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, wordt de consument geacht met de staat waarin de goederen zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamaties.
3. Leen APK dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren. Alvorens een product met een vermeend gebrek retour te zenden dient dit altijd eerst aan Leen APK gemeld te worden en zal overleg volgen over de termijn waarbinnen het product retour wordt gezonden. Bij de retourzending dienen alle producten te zijn verpakt in de originele verpakking inclusief alle origineel bijgevoegde items. Tevens dient een probleemomschrijving te zijn bijgevoegd.
4. De kosten voor het retour zenden zijn voor rekening van de consument. De consument dient de retour zending voldoende te frankeren. Pakketten die niet gefrankeerd zijn worden altijd geweigerd.

Artikel 9 Retourzending in afkoelingsperiode
1. Ook als het product in orde is, heeft de consument recht op een ‘afkoelingsperiode’ van 10 (tien) werkdagen na levering van het product. De consument mag een product binnen die periode terugsturen. Het product dient te zijn verpakt in de originele verpakking inclusief alle origineel bijgevoegde items. De kosten voor het retour zenden zijn voor rekening van de consument.
2. Bij een retourzending in de afkoelingsperiode van 10 werkdagen krijgt de consument het aankoopbedrag, minus de handling- en verzendkosten en de eventuele Paypal-kosten, binnen 30 dagen teruggestort.
3. De kosten voor het retour zenden zijn voor rekening van de consument. De consument dient de retour zending voldoende te frankeren. Pakketten die niet voldoende gefrankeerd zijn worden altijd geweigerd.

Artikel 10 uitsluitende bepalingen garantie en retourzendingen
1. De garantie zoals omschreven in artikel 7 is niet van toepassing indien:
a. het artikel of apparaat bij retourzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;
b. de consument wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht;
c. sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik door de consument, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;
d. het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid van de consument;
e. sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, enz.;
f. Leen APK niet (tijdig) door de consument in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
2. Of er sprake is van één of meer van de omstandigheden zoals benoemd in het eerste lid van dit artikel is ter beoordeling van Leen APK.

AANSPRAKELIJKHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 11 Aansprakelijkheid 
1. Leen APK’s aansprakelijkheid beperkt zich tot defecten die zich voordoen gedurende de toepassing waarvoor het product bedoeld is en het normale gebruik. De aanprakelijkheid geldt niet voor defecten die zijn ontstaan door inadequaat onderhoud en/of ondeugdelijke montage door de consument (of een derde partij), aanpassingen die zijn aangebracht zonder de schriftelijke toestemming van Leen APK, reparaties die door de consument (of een derde partij) incorrect zijn uitgevoerd, of normale slijtage
2. In geen geval zal de consument Leen APK aansprakelijk stellen voor enige (vervolg)schade die is ontstaan door het verkeerd gebruik van het product. De consument zal Leen APK vrijpleiten, verdedigen en vrijwaren van enige claims van een derde partij aangaande de producten die Leen APK heeft verstrekt en is gemonteerd in enig transportmiddel.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten waarop deze leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, ook die slechts door een der partijen als zodanig wordt aangemerkt,
kunnen worden beslist door de rechter die bevoegd is in het gebied waar Leen APK is gevestigd.
3. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze leverings- en verkoopvoorwaarden van Leen APK in strijd zou blijken met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze leverings- en verkoopvoorwaarden voor het overige partijen blijven binden.

OMGANG MET PRIVE GEGEVENS

Artikel 13 Waarborgen voor de privacy van de consument
1. Leen APK respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de consument ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Leen APK gebruikt de gegevens van de consument om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal Leen APK deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming van de consument.
2. Leen APK zal persoonlijke gegevens van de consument niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling van de consument.
3. Om het winkelen bij Leen APK zo aangenaam mogelijk te laten zijn, kan de consument op www.leenapk.nl een account aanmaken. In het account van de consument wordt informatie opgeslagen zoals naam en adres, telefoonnummer, e-mail adres, aflever- en betaalgegevens, zodat deze bij een nieuwe bestelling niet ingevuld hoeven te worden. De betaalgegevens worden op een Secure Server bewaard.
4. Leen APK zal de gegevens van de consument niet gebruiken om hem te informeren over de ontwikkeling van de website en over nieuwe producten. Als de consument daar wel prijs op stelt, kan hij zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.